คณาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ศมล สังคะรัตน์
อาจารย์
อาจารย์วาสนา เสภา
อาจารย์
อาจารย์ศุภรา ติวงค์
อาจารย์
อาจารย์ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105