คณาจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม


อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก
ประธานสาขาวิชา
ศิลปกรรม

ดร.ขันติ เจริญอาจ
อาจารย์
ดร.โอม พัฒนโชติ
อาจารย์
อาจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ
อาจารย์
อาจารย์กฤษณพล ทีครูซ
อาจารย์
ผศ.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105