คณาจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์


ผศ.องอาจ อินทนิเวศ
ประธานสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ภูวไนย อุไรมาลย์
อาจารย์
อาจารย์ฉัตรวลี ทองคำ
อาจารย์
อาจารย์อดิเรก เกตุพระจันทร์
อาจารย์
อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล
อาจารย์
อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ
อาจารย์
อาจารย์กัลยาณี สายสุข
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105