คณาจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
ประธานสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
อาจารย์
ดร.จันจิรา วิชัย
อาจารย์
อาจารย์ดุจฤดี คงสุวรรณ์
อาจารย์
นางสาววรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105