คณาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมสังคม


ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
ประธานสาขาวิชา
นวัตกรรมสังคม

ผศ.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
อาจารย์
อาจารย์นพชัย ฟองอิสสระ
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105