คณาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมสังคม

ผศ.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
อาจารย์
ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
อาจารย์
อาจารย์นพชัย ฟองอิสสระ
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105