คณาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม


ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม

อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
อาจารย์
อาจารย์ต้องรัก จิตรบรรเทา
อาจารย์
อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์
อาจารย์
อาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจ
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105