คณาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม


ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
อาจารย์
ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงค์
อาจารย์
ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม
อาจารย์
อาจารย์ณรงค์ เจนใจ
อาจารย์
อาจารย์จามรี พระสุนิล
อาจารย์
อาจารย์ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105