แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105