ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

เป็นสำนักวิชาเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่สากล


วิสัยทัศน์

เป็นสำนักวิชาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105