เอกลักษณ์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์

“พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ

ต่อต้านยาเสพติด และดำรงชีวิตบนฐานประชาธิปไตย”


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105