ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 (เดิมเป็นคณะสังคมศาสตร์) ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ปรับเปลี่ยนจากคณะสังคมศาสตร์เป็นสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และการบริหารจัดการศึกษาเทียบเท่ากับหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 13 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 • ระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ระดับปริญญาบัณฑิต

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตร สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • หลักสูตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • หลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
  • หลักสูตร สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
  • หลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
  • หลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตร สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • หลักสูตร สาขาวิชาดนตรี

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105