แบบฟอร์มใบลากิจ-ลาป่วย-ลาคลอดบุตร
ประกาศ : Oct,09 2017

แบบฟอร์มใบลากิจ-ลาป่วย-ลาคลอดบุตรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105