แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ นักศึกษารหัส 60 (รอบตกค้าง)
ประกาศ : Aug,09 2017

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มอบหมายให้สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาแรกเข้า รหัส 60 ปีการศึกษา 2560 นั้น

เนื่องจากมีนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2560 ตกค้างที่ยังไม่ได้รับการทดสอบดังกล่าว ให้มาทำการทดสอบในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยามงคล โดยนักศึกษาไม่เสียค่าลงทะเบียนการทดสอบ ตามรายชื่อเอกสารดังแนบสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105