ประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้จัดประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105