ผู้บริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์


ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
คณบดี

ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
รองคณบดี
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
รองคณบดี

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.จันจิรา วิชัย
ผู้ช่วยคณบดีด้านการต่างประเทศ (วิเทศสัมพันธ์)
ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ
ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
ประธานสาขาวิชา
การจัดการภูมิปัญญาฯ
รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม
ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
ประธานสาขาวิชา
นวัตกรรมสังคม
อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
ประธานสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก
ประธานสาขาวิชา
ศิลปกรรม
อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน
ประธานสาขาวิชา
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
อาจารย์กัลยาณี สายสุข
ประธานสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105