ผู้บริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์


ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
คณบดี

ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
รองคณบดี
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
รองคณบดี

อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.จันจิรา วิชัย
ผู้ช่วยคณบดีด้านการต่างประเทศ (วิเทศสัมพันธ์)
ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ
ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ.มาลี หมวกกุล
ประธานสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม
อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
ประธานสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก
ประธานสาขาวิชา
ศิลปกรรม
ผศ.องอาจ อินทนิเวศ
ประธานสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105