หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Master of Arts Program in Social Science for Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Master of Arts (Social Science for Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องมาศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นที่อาศัยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์มาวิเคราะห์ 


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เช่น ผู้บริหารและนักพัฒนาในองค์กรพัฒนา นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักบริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105