หลักสูตรปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชายุทธสาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชายุทธสาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

Doctor of Philosophy Program in Regional Development Strategies

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต (ยุทธสาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

Doctor of Philosophy (Regional Development Strategies)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชายุทธสาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาได้ศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงประชาคมอาเซียน ให้เกิดความยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นเครื่องมือให้เกิดการพัฒนา


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขานี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการทำงานทั้งในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ ด้านนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105