หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

Bachelor of Science Program in Social Psychology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม)

Bachelor of Science (Social Psychology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศษสตร์ว่า ผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรและผู้คนมีอิทธิพลต่อกันอย่างไร ศึกษาเรื่องความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ความก้าวร้าว การเปลี่ยนเจตคติของคนอื่น การช่วยเหลือคนอื่น การโน้มน้าวใจคนอื่น การคล้อยตาม การร่วมมือ การแข่งขัน อิทธิพลทางสังคม


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชิพเป็นนักจิตวิทยา นักวิชาการ ครู อาจารย์ ในสถาบัน การศึกษาของรัฐ และเอกชน นักวิจัยจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ งานฝึกอบรม งานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานคุมประพฤติ และนักทัณตวิทยา กระทรวงยุติธรรมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105