หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Bachelor of Science Program in Geographic Information System

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

Bachelor of Science (Geographic Information System)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แขนงต่าง ๆ และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร์รวมถงวิชาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ อาทิ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ระบบระบุพิกัดโลกด้วยดาวเทียม(GPS) การสำรวจและจัดทำแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดินสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105