หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม

Bachelor of Arts Program in Wisdom and Cultural Resources Management

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม)

Bachelor of Arts (Wisdom and Cultural Resources Management)

การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  เพื่อสร้างบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านการจัดการ  ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ให้นำศักยภาพด้านการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับภูมิปัญญาพื้นบ้าน และนำไปช่วยหล่อหลอมความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชนให้เป็นแหล่งสร้างทรัพยากรที่มีภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งยังนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือในระดับประเทศ


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่จบจากสาขานี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการด้านการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม  หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ของรัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ธุรกิจส่วนตัว เช่น พิพิธภัณฑ์เอกชน โรงเรียนการแสดง เป็นนักออกแบบและจัดกิจกรรม (Organizer) ในงานต่างๆ ฯลฯสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105