หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Arts Program in Visual Art

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

Bachelor of Arts (Visual Art)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นสาขาวิชาเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะ 3 แขนง คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เช่น ศิลปินอิสระ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท ครู อาจารย์สอนศิลปะ นักวิชาการด้านศิลปะ นักวิจัยด้านศิลปะ และนักวิจารย์ศิลปะในภาครัฐและเอกชน


เอกสารข้อมูลหลักสูตรอย่างย่อ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105