หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ฺBachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ฺBachelor of Arts (Sociology and Anthropology)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คำว่า สังคมวิทยา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ส่วน มานุษยวิทยา เป็นการศึกษาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมและชีวภาพของมนุษย์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์โดยบูรณาการความรู้จากหลายสาขา อาทิ จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถประกอบอาชีพเป็นนักสารคดี นักวิจัย หรือนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ อาทิ กรมราชทันฑ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105