หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม

Bachelor of Arts Program in Social Innovation

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสังคม)

Bachelor of Arts (Social Innovation)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ใช้ความรู้หลายด้านหลายสาขาวิชามาผสมผสานกันเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาและการบริหารจัดการทางสังคมอย่างเป็นองค์รวม มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมด ไปสู่การดำเนินชีวิต ไปพัฒนาชีวิต ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เชื่อมโยงเข้ากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองได้เป็นอย่างดี มีเทคนิคใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมทุกระดับได้อย่างชาญฉลาด


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นข้าราชการและบุคลากรของรัฐในหน่วยงานตามที่ กพ. รับรอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักยุทธศาสตร์ บุคลากรในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในหน่วยงานระดับท้องถิ่น นักวิชาการ นักวิจัยทางสังคม นักพัฒนาเอกชนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105