หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

Bachelor of Arts Program in Social Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

Bachelor of Arts (Social Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรที่ศึกษาทฤษฎีทางสังคมและกระบวนการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา ชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิชาเคราะห์ปัญหาทางสังคม การวางแผน รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงปัญญาชน


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สามารถเข้าทำงานด้านการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรางพัฒนาสังคมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105