หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

ฺBachelor of Arts Program in Applied Home Economics

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ประยุกต์)

ฺBachelor of Arts (Applied Home Economics)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สุขภาพ ความงาม และการบริการ 


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น นักวิชาการคหกรรมศาสตร์ นักจัดการด้านสุขภาพและความงาม นักจัดการอาหารและการบริการในครอบครัว ชุนชน โฮมสเตย์ รีสอร์ทและโรงแรม และประกอบอาชีพอิสระสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105